กิจกรรม สมาชิกวัตสัน คลับชอปสินค้า เซตาฟิล สูงสุด 10 ท่านแรก

ลุ้นรับความสวยเพิ่ม ไปกับเซตาฟิล

เงื่อนไข และรายละเอียดกิจกรรม

รางวัล

กิจกรรม Top Spender สมาชิกวัตสัน คลับ ที่มียอดสั่งซื้อสินค้าเซตาฟิลสะสมสูงสุด 10 ท่านแรก *เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์เซตาฟิลขั้นต่ำมูลค่ารวม 9,999 บาท ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2567 - 30 มิถุนายน 2567

🥇Top Spender ลำดับที่ 1-10 รับ Voucher Cetaphil Smart Beauty มูลค่า 100,000 บาท ต่อ รางวัล

****สำหรับการทำหัตถการที่กำหนดกับคลินิกที่ร่วมรายการ****

กติกาการร่วมกิจกรรม

1. สำหรับสมาชิกวัตสัน คลับที่ซื้อสินค้าใดก็ได้ในแบรนด์ เซตาฟิล ในวัตสัน ทั้งช่องทางหน้าร้าน ทุกสาขาทั่วประเทศ และวัตสันออนไลน์ทั้งแอพพลิเคชัน Watsons TH และเว็บไซต์ ttps://www.watsons.co.th (ไม่รวมการสั่งซื้อผ่าน Lazada/ Shopee)

2. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องลงทะเบียนผ่านทาง https://watsonsonline.store/5aj6

3.ยอดสะสมจะนับหลังจากหักส่วนลด และไม่รวมมูลค่าของแถม

4.จะต้องเป็นใบเสร็จที่ซื้อระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 - 30 มิถุนายน 2567 ถึงเวลา 23.59 น. (ตรงตามเวลาหน้าเครื่องและระบบของบริษัทฯ)

5.สินค้าที่ซื้อและของรางวัลไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือคืนได้ทุกกรณี

6.ร่วมรายการโดยซื้อผลิตภัณฑ์ ดูแลผิวทุกประเภท ภายใต้เครื่องหมายการค้า เซตาฟิล ขั้นต่ำมูลค่ารวม 9,999 บาท            จากร้านค้าที่ร่วมรายการ และ มียอดซื้อสูงสุดตามลำดับที่กำหนด ภายในระยะเวลาที่ร่วมกิจกรรม

7.กำหนดให้ของรางวัลที่ 1 มีรายละเอียด ดังนี้ 1. Skin Sculpting Solution จำนวน 2 ขวด มูลค่า 60,000 บาท 2. HA Fillers จำนวน 1 ขวด มูลค่า 20,000 บาท 3. ABO Advanced Program จำนวน 1 ขวด มูลค่า 20,000 บาท จากบริษัท กัลเดอร์ม่า (ประเทศไทย) จำกัด

8.Gift Voucher สามารถใช้ได้กับคลินิกชั้นนำที่ร่วมรายการ ตามรายชื่อต่อไปนี้เท่านั้น Fiora Clinic, Jairuk Clinic (สาขาราชเทวี), MasterWork Clinic, Napatchar Clinic จ.ภูเก็ต, P-Face Clinic จ.สงขลา, PJ Clinic จ.ขอนแก่น, Skin Dream Clinic จ.เชียงใหม่, The Klass Clinic, The Unique Clinic, The wish Clinic จ.ชลบุรี, V Clinic by Dr. Fang โดยผู้ได้รับรางวัลต้องเข้ารับบริการที่คลินิกที่ร่วมรายการ ตั้งแต่ 15 กรกฎาคม 2567  – 30 กันยายน พ.ศ. 2567

9.เพื่อความปลอดภัยผลลัพธ์และระยะเวลาขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล และปริมาณที่ใช้จะต้องอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ผู้มีประสบการณ์ด้านความงามเท่านั้น ในกรณีที่ต้องเกิดการผันมูลค่าของรางวัล การผันมูลค่าของของรางวัลจะต้องได้รับการพิจารณาตามดุลยพินิจแพทย์ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของแต่ละบุคคลเป็นหลัก ในกรณีที่มีการผันมูลค่าของรางวัลแล้ว ของรางวัลที่ได้รับมีมูลค่ารวมต่ำกว่าราคาของรางวัลตั้งต้น ส่วนต่างจะไม่สามารถแลกรับเป็นเงินสดหรือทดแทนเป็นของรางวัลอื่น ๆ ได้ และในกรณีที่ส่วนต่างสูงกว่ามูลค่าของของรางวัลตั้งต้น ผู้ได้รับรางวัลจะต้องรับผิดชอบส่วนต่างตามราคาจริงของคลินิกนั้น ๆ


เกณฑ์การคัดเลือก

1.ผู้โชคดีต้องเป็นสมาชิกวัตสัน คลับเท่านั้น และเข้าร่วมรายการด้วยการซื้อผลิตภัณฑ์ใดก็ได้ของทางแบรนด์ เซตาฟิลกับวัตสัน

2.คัดเลือกจากผู้ที่มียอดซื้อสินค้า เซตาฟิล สูงสุด 10 อันดับแรกจากกิจกรรม Top Spender (เรียงลำดับจากผู้ที่มียอดซื้อสินค้าสูงสุดไปน้อยสุด) โดยจะต้องซื้อผลิตภัณฑ์เซตาฟิลขั้นต่ำมูลค่ารวม 9,999 บาท ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2567 - 30 มิถุนายน 2567

3.หากผู้เข้าร่วมกิจกรรม Top Spender มียอดสะสมเท่ากัน ทางแบรนด์จะสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ลงทะเบียนก่อน

4.สิทธิ์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโอนย้ายได้ กรณีเกิดข้อพิพาท ขอสงวนสิทธิ์ให้คำตัดสินของทางผู้จัดงานถือเป็นที่สิ้นสุด

5.ผู้ร่วมกิจกรรมเข้าใจและยอมรับว่ากิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เท่านั้นผู้ร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์เรียกร้อง ค่าตอบแทนหรือค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัทฯ ไม่ว่าในทางใดก็ตาม

6. กรณีมีข้อพิพาท การพิจารณา และ การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาด และ เป็นที่สิ้นสุด

7.ผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544 และ ภาษีอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด


การประกาศผล

1.ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับรางวัล ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ผ่านทาง Facebook : Watsons Thailand (Official)

2.ผู้มีสิทธิ์รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากทีมงาน เซตาฟิล ภายใน 7 วันทำการ ภายหลังจากวันประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล ตามข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนและยินยอมให้ข้อมูลไว้

3.ผู้โชคดีจะต้องยืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่ทางผู้จัดกิจกรรมกำหนด หากไม่ยืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนดและถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ และทางแบรนด์จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดที่เกิดขึ้นทุกกรณี

4.หากตรวจพบว่ามีการทุจริตไม่ว่ารูปแบบใด แม้พบภายหลังการได้รับรางวัล ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอน สิทธิ์การรับรางวัลของผู้ร่วมกิจกรรม หรือเรียกร้องมูลค่ารางวัลที่ผู้ได้รับของรางวัลได้รับไปแล้วคืน 

 


⚠️หมายเหตุ

อ้างถึงพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคลฯ) โดยทางบริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ เปิดเผยข้อมูลของท่าน ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ และ เปิดเผยข้อมูล – เพื่อการยืนยันตัวตน ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสมาชิกวัตสัน เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลของผู้ร่วมสนุกกิจกรรม และ เพื่อการประกาศผลผู้ได้รับรางวัล และเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ อันเกี่ยวกับกิจกรรมนี้

2.ข้อมูลที่จะเก็บรวบรวม คือ ชื่อ - นามสกุล เบอร์โทรติดต่อ ที่อยู่ สำเนาบัตรประชาชน ภาพ ข้อความ วิดีโอ เสียง และข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน Facebook และ/หรือ IG และ/หรือ Tiktok และ/หรือ Twitter ของผู้ร่วมกิจกรรม

3.บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลตามหมายเหตุข้อ 2 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567

4.บุคคลหรือหน่วยงานที่ข้อมูลส่วนบุคคลอาจจะถูกเปิดเผย   

4.1ข้อมูลตามหมายเหตุข้อ 2 อาจถูกเปิดเผยต่อ     

1) บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด   

2) ผู้ดำเนินการจัดการเพจ Facebook: Cetaphil  

3) บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด หรือ วัตสัน ประเทศไทย

4.2 ข้อมูลรูปภาพ เสียง หรือวิดีโอ และข้อความที่ร่วมกิจกรรม อาจถูกเปิดเผยแบบสาธารณะในอนาคต ในช่องทาง Social Media ต่าง ๆ ของแบรนด์ เซตาฟิล

5.ผลกระทบที่เกิดขึ้นหากท่านไม่ให้ข้อมูลแก่บริษัทฯ ท่านอาจจะไม่ได้รับข่าวสารโปรโมชั่นพิเศษ หรือ การแนะนำผลิตภัณฑ์จากทางบริษัทฯ

6.สิทธิของท่านตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ท่านมีสิทธิในการขอเพิกถอน หรือ ยกเลิกความยินยอมการเก็บรวบรวม ใช้ และ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอเข้าถึง หรือ ขอรับสำเนา หรือ ขอให้เปิดเผยถึงการได้มาของข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอรับ หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ดำเนินการทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่านที่มีอยู่กับบริษัทฯ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และ ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด สิทธิในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทุกประการ ๆ